Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   . 

 

 

REGULAMIN 

WSZELKIE SPORY ZWIĄZANE Z RODEM : JARZYNA ROZSTRZYGANE BĘDĄ PRZEZ SĄD ARBITRAŻOWY SALT 

 

ZA KAŻDORAZOWE ŁAMANIE PRAW LUDU TUBYLCZEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W RUDACH PRZY UL. RYBNICKIEJ

TRUST DÓBR RYCERSKICH : JARZYNA

ORAZ NARUSZANIE PRYWATNOŚCI BEZ WAŻNEJ KAŻDORAZOWEJ AUTORYZACJI ZOSTANIE WSZCZĘTY PROCES ODSZKODOWAWCZY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWĄ TARYFĄ ODSZKODOWAWCZĄ IP66

WJAZD WEJŚCIE I LĄDOWANIE NA TEREN LUDU TUBYLCZEGO JARZYNA PRZY UL. RYBNICKIEJ 22, 47-430 RUDY BEZ WAŻNEJ AUTORYZACJI WYSTAWIONEJ PRZEZ CZŁONKÓW LUDU SKUTKOWAĆ BĘDZIE OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 1 000 000,00 € RYCZAŁT + 10 KROTNOŚĆ ZA KAŻDORAZOWE POWIELENIE;

 

Regulamin Zatwierdzony Uchwałą Zebrania Ogólnego ZWWW nr 6/2020

ROZDZIAŁI
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1
Nazwa związku ludu tubylczego brzmi „Jarzyna”, zwanego dalej „Ludem Tubylczym”.
Art. 2
Terenem działania Ludu tubylczego jest:
1) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) obszar Unii Europejskiej zgodnie ze stanem prawnym, regulowanym przepisami Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864 z późn. zm.),
3) obszar poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych uzgodnień oraz zgodnie z obowiązującym na danym terenie prawem oraz przepisami międzynarodowymi.

Art. 3
Siedzibą władz Ludu tubylczego Jarzyna jest miasto Rudy, województwo Ślaskie.
Art. 4
Lud Tubylczy Jarzyna jest niezależny organizacyjnie i finansowo od jakiejkolwiek pozakrajowej władzy duchownej i świeckiej.
Art. 5
1. Lud Tubylczy działa na podstawie:

a) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Rzym, 4 listopada 1950 roku , w szczególności Art. 9 Tej Konwencji.
b) Deklaracja ONZ o Prawach Ludów Tubylczych z 13 września 2007
c) Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r , a w szczególności Art. 53,25.
d) Ustawy z dnia17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.)
e) oraz niniejszego statutu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁALNOŚCI ORAZ FORMY I ZASADY ICH REALIZACJI
Art. 6
1. Celem Związku Ludu Tubylczego jest:
1) Poszanowanie i dbanie o bezpieczeństwo ludzi tworzących Lud Tubylczy .
2) dążenie do życia według praw natury dla zachowania jej równowagi;
3) organizacja działań kulturalnych w postaci zajęć stałych i wystaw;
4) działalność edukacyjna;
5) archiwizacja i restauracja zabytków wszystkich kultur;
6) propagowanie działań szerzenia Wedy w ramach edukacji
2. Zgodnie ze swoją doktryną Lud Tubylczy działa także na rzecz ograniczenia negatywnych aspektów relacji międzyludzkich i życia społecznego, jak w szczególności wykluczenie społeczne, ubóstwo, bezdomność, demoralizacja oraz przestępczość.
Art. 7
Dla realizacji swych celów Lud Tubylczy:
1) organizuje zgodnie ze swoją doktryną obrzędy religijne;
2) prowadzi nauczanie indywidualne i zbiorowe swej doktryny;
3) organizuje zebrania, odczyty, sympozia koncerty i inne imprezy o celach religijnych, moralnych i edukacyjnych;
4) prowadzi działalność charytatywną;
5) współpracuje z innymi ludami, kościołami i związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, na podstawie stosownych uzgodnień i przepisów międzynarodowych;
6) współdziała z poszczególnymi zainteresowanymi fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami dla dobra człowieka i dobra wspólnego;
7) posiada niezbędny majątek;
8) prowadzi działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁIII
CZŁONKOWIE LUDU TUBYLCZEGO, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 8
W skład Ludu Tubylczego wchodzą duchowni oraz świeccy wierni.
Art. 9
1. Członkiem Ludu Tubylczego może zostać osoba która:
1) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) dobrowolnie zaakceptowała doktrynę Ludu Tubylczego i złożyła deklarację członkowską.
2. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Ludu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W każdym przypadku decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Przełożony gminy Ludu lub Naczelny Pierwszy.

Art. 10
1. Członkostwo w Ludzie Tubylczym ustaje przez:
1) śmierć;
2) wykluczenie ze Związku Ludowego na podstawie decyzji Naczelnego Pierwszego;
3) pisemne oświadczenie o wystąpieniu, złożone Naczelnemu Pierwszemu lub Przełożonemu gminy.
2. Przesłanką wykluczenia może być kwestionowanie doktryny kultu solarnego, naruszanie zasad moralnych, działanie na szkodę Ludu Tubylczego.
3. Od decyzji Naczelnego Pierwszego przysługuje prawo odwołania do Zebrania Ogólnego.
4. Każdy członek Ludu Tubylczego ma prawo dobrowolnego wystąpienia z niego.

Art. 11
Członkowie Ludu Tubylczego mają obowiązek życia zgodnie z zasadami jego doktryny i moralności oraz wspierania Ludu Tubylczego przez wykonywanie zadań wspólnotowych.
Art. 12
1. Członkowie Ludu Tubylczego mają prawo:
1) udziału w obrzędach religijnych;
2) udziału w zebraniach, odczytach, koncertach i innych imprezach o celach religijnych, moralnych i edukacyjnych;
3) uzyskiwania informacji o działalności Ludu Tubylczego i jego władz.
2. Pełnoletni członkowie Ludu Tubylczego mają ponadto prawo:
1) udziału w Zebraniu Ogólnym, Zebraniu gminy;
2) wybierania i bycia wybieranym na członka Komitetu gminy oraz Zebrania Ogólnego.

Art. 13
Członkowie Ludu Tubylczego obojga płci mają równe prawa i obowiązki.
Art. 14
Duchowni Ludu Tubylczego powoływani są przez Rady Pierwszych, wyrażoną większością głosów członków obecnych i głosujących.
Art. 15
1. Duchownym Ludu Tubylczego może zostać powołana osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) ukończyła 21 lat;
2) zdała egzamin z doktryny Ludu Tubylczego przed Radą Pierwszych;
3) jest nieskazitelnego charakteru;
4) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
2. Duchowny Ludu Tubylczego ma prawo do używania tytułu „Sol”.
3. Członkowie Ludu Tubylczego wchodzący do kierowniczych organów wykonawczych Ludu Tubylczego jako całości oraz Przełożeni gmin są duchownymi Ludu Tubylczego .

Art. 16
1. Duchowny Ludu Tubylczego jest ustanawiany na czas nieokreślony.
2. Duchowny Ludu Tubylczego może zostać pozbawiony swego statusu jeżeli:
1) jego postępowanie lub głoszone poglądy są w oczywisty sposób niezgodne z doktryną Ludu Tubylczego , moralnością oraz dobrymi obyczajami;
2) rażąco naruszył przepisy statutu Ludu Tubylczego;
3) przestał być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
3. O pozbawieniu duchownego Ludu Tubylczego jego statusu z przyczyn określonych w ust.2 niniejszego paragrafu, decyduje Rada Pierwszych na wniosek Naczelnego Pierwszego.
4. Od decyzji Rady Pierwszych przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego.
5. Pozbawienie statusu duchownego Ludu Tubylczego z przyczyny określonej w ust.2niniejszego paragrafu następuje z chwilą jego zajścia, co stwierdza Rada Pierwszych na wniosek Naczelnego Pierwszego.

Art. 17
Do kompetencji duchownych Ludu Tubylczego należy:
1) głoszenie doktryny Ludu Tubylczego;
2) organizowanie i przewodniczenie obrzędom religijnym oraz modlitwom;
3) udzielanie chrztów, ślubów, odprawianie pogrzebów;
4) organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej oraz imprez ocelach edukacyjnych, moralnych i kulturalnych.

ROZDZIAŁIV
ORGANY Ludu Tubylczego
Art. 18
1. Osobowość prawną posiadają:
1) Ludu Tubylczy jako całość;
2) gminy wyznaniowe.
2. Organami osób prawnych wymienionych w ust. 1 są:
1) dla Ludu Tubylczego jako całości –Zebranie Ogólne, Rada Pierwszych, Naczelny Pierwszy;
2) dla gminy wyznaniowej Ludu Tubylczego -Zebranie gminy, Komitet gminy, Przełożony gminy.

Art. 19
1. Zebranie Ogólne składa się z delegatów gmin wyznaniowych wybranych na trzyletnią kadencję (po dwóch z każdej gminy wyznaniowej), członków Rady Pierwszych oraz Naczelnego Pierwszego.
2. Wyboru delegatów na Zebranie Ogólne dokonuje Zebranie gminy w pierwszą niedzielę maja.
3. Dotychczasowi członkowie zachowują swój mandat do czasu wyboru nowych członków Zebrania Ogólnego.
4. Zebranie Ogólne sprawdza ważność mandatów swoich członków.

Art. 20
1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
1) dokonywanie zmian w statucie Ludu Tubylczego;
2) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Pierwszych;
3) przyjmowanie rocznego sprawozdania przedłożonego przez Naczelnego Pierwszego;
4) powoływanie i odwoływanie członka Rady Pierwszych, nie będącego członkiem założycielem;
5) rozwiązanie Ludu Tubylczego;
6) inne sprawy przewidziane w statucie.
2. Zebranie Ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał podjętych większością głosów obecnych i głosujących członków Zebrania Ogólnego, w głosowaniu jawnym, o ile statut nie stanowi inaczej.

Art. 21
1. Zebranie Ogólne dzieli się na Zwyczajne Zebranie Ogólne i Nadzwyczajne Zebranie Ogólne.
2. Zwyczajne Zebranie Ogólne odbywa się w siedzibie Ludu Tubylczego raz w roku dnia 21 czerwca.
3. Zwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Rada Pierwszych, w terminie określonym w ust.2 o godzinie 12.00,bez względu na jego formalne zwołanie.
4. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje w razie potrzeby Naczelny Pierwszy po zasięgnięciu opinii członków Rady Pierwszych.
5. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne jest ważne jeżeli wszyscy jego członkowie zostali uprzednio powiadomieni listami poleconym o terminie i miejscu obrad, albo jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zebrania Ogólnego i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu w sprawie obrad przed ich rozpoczęciem.

Art. 22
Obradom Zebrania Ogólnego przewodniczy Rada Pierwszy, a w razie braku pełnego składu , członek Rady Pierwszych.
Art. 23
Prawo zgłaszania wniosków oraz zapytań przysługuje każdemu członkowi Zebrania Ogólnego, chyba że statut stanowi inaczej.
Art. 24
1. Rada Pierwszych składa się z trzech członków.
Jarosław Jarzyna Joachim Jarzyna Karola Jarzyna pełniona jest dożywotnio, przy czym może zostać skrócona na jego wyłączny wniosek.

Art. 25
Do kompetencji Rady Pierwszych należy:
1) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany statutu Związku wyznaniowego Ludu Tubylczego ;
2) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Związku wyznaniowego Ludu Tubylczego ;
3) najwyższa interpretacja doktryny moralnej Związku wyznaniowego Ludu Tubylczego ;
4) dokonywanie wykładni postanowień statutu;
5) czuwanie nad stanem Ludu Tubylczego, wyrażanie opinii w tej sprawie i formułowanie dezyderatów dla Naczelnych ;
6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Naczelnego Pierwszego;
7) wyrażanie zgody na tworzenie, znoszenie i przekształcanie gmin wyznaniowych;
8) inne sprawy przewidziane w statucie.

Art. 26
Posiedzenia Rady Pierwszych odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w siedzibie Ludu Tubylczego, którym przewodniczy Naczelny Pierwszy z prawem głosu.
Art. 27
1. Rada Pierwszych podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy czym wymagana jest obecność minimum dwóch członków Rady Pierwszych, w tym Naczelnego Pierwszego.
2. Jeżeli Rada Pierwszych podejmuje uchwałę w składzie dwuosobowym, rozstrzyga głos Naczelnego Pierwszego, którego obecność jest niezbędna do zatwierdzenia uchwał.
3. Prawo do zgłaszania wniosków i zapytań przysługuje Naczelnemu Pierwszemu i każdemu członkowi Rady Pierwszych.

Art. 28
Do kompetencji Rady Pierwszego należy:
1) reprezentowanie Związku wyznaniowego na zewnątrz;
2) zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Związku wyznaniowego;
3) przewodniczenie obradom Zebrania Ogólnego i Radzie Pierwszych;
4) podejmowanie wszelkich innych, zgodnych z prawem, niniejszym statutem i dobrem Związku wyznaniowego czynności zmierzających do osiągnięcia celów Związku wyznaniowego;
5) tworzenie, znoszenie i przekształcanie gmin wyznaniowych, za uprzednią zgodą Rady Pierwszych;
6) wykonywanie innych funkcji przewidzianych w statucie.

ROZDZIAŁ V
GMINA WYZNANIOWA I JEJ ORGANY
Art.29
Gmina wyznaniowa jest podstawową jednostką organizacyjną Związku wyznaniowego Ludu Tubylczego w oparciu o którą Związek wyznaniowy urzeczywistnia swoje cele.
Art. 30
1. Gminę wyznaniową tworzy, znosi i przekształca Naczelny Pierwszy, za uprzednią zgodą Rady Pierwszych.
2. Gminę wyznaniową tworzy się dla co najmniej 2 członków Ludu Tubylczego.
3. Aktualną liczbę gmin wyznaniowych, ich nazwy, siedziby i zakres terytorialny określa Uchwała Naczelnego Pierwszego.
4. Granice gmin wyznaniowych są zgodne z granicami powiatów, których obszary obejmują.
5. W przypadku zniesienia gminy wyznaniowej jej majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przechodzi na własność Związku wyznaniowego.
6. Nazwy gmin wyznaniowych tworzy się poprzez dodanie do zwrotu „Gmina wyznaniowa” nazwy miejscowości,w której siedzibę ma ta gmina.

Art. 31
Zakres uprawnień gmin wyznaniowych:

1) odprawianie publicznych nabożeństw, udzielanie chrztów, ślubów, urządzanie pogrzebów;
2) prowadzenie odczytów, wykładów, szkoleń, działalności misyjnej;
3) organizowanie konferencji , zjazdów, obozów, wycieczek, zebrań, spotkań dla dzieci i młodzieży, kursów, wystaw, koncertów muzycznych, spotkań poetyckich, teatralnych, prezentacji multimedialnych;
4) prowadzenie portali internetowych, kolportaż literatury religijnej i innych artykułów potrzebnych do praktyk religijnych;
5) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, społecznej, charytatywnej, kulturalnej i wydawniczej.

Art. 32
1. Każdy członek Ludu Tubylczego należy do jednej gminy wyznaniowej, właściwej dla miejsca jego zamieszkania.
2. Przełożony gminy jest członkiem gminy wyznaniowej, której przewodzi.
3. Naczelny Pierwszy jest członkiem Gminy wyznaniowej Szklarska Poręba, w okresie piastowania swego urzędu.
4. Przełożony gminy prowadzi rejestr jej członków.

Art. 33
1. Zwyczajne Zebranie gminy zbiera się w siedzibie gminy wyznaniowej w pierwszą niedzielę maja każdego roku.
2. Zwyczajne Zebranie gminy zwołuje Przełożony gminy przez publiczne ogłoszenie na co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem.
3. Jeżeli Przełożony gminy nie zwoła zwyczajnego Zebrania gminy w terminie określonym w statucie, obowiązek ten przechodzi na najstarszego członka Komitetu gminy.

Art. 34
1. Nadzwyczajne Zebranie gminy może zwołać ze względu na dobro gminy wyznaniowej Przełożony gminy po uprzednim publicznym ogłoszeniu na tydzień przed jego planowanym terminem.
2. W przypadku konieczności powołania Przełożonego gminy lub w razie zaistnienia przesłanek do odwołania, nadzwyczajne Zebranie gminy zwołuje najstarszy członek Komitetu gminy.

Art. 35
Zebraniu gminy przewodniczy osoba, która zwołała je zgodnie ze statutem Związku wyznaniowego.
Art. 36
1. Prawo do udziału w Zebraniu gminy przysługuje każdemu pełnoletniemu członkowi gminy wyznaniowej.
2. Każdy uczestnik Zebrania gminy ma prawo zgłaszania wniosków i zapytań.

Art. 37
1. Do kompetencji Zebrania gminy należy:
1) powołanie na wniosek Komitetu gminy Przełożonego gminy;
2) w przypadkach określonych w statucie odwołanie Przełożonego gminy;
3) powoływanie członków Komitetu gminy;
4) wybór delegatów na Zebranie Ogólne;
5) przyjmowanie rocznych sprawozdań Przełożonego gminy;
6) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości gminy wyznaniowej;
7) decydowanie w innych sprawach przewidzianych w statucie.
a że statut stanowi inaczej.
3. Wybór Przełożonego gminy następuje w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów obecnych i głosujących członków Zebrania gminy.
4. Odwołanie Przełożonego gminy następuje na wniosek Komitetu gminy w drodze uchwały podjętej większością 2/3głosów obecnych i głosujących członków Zebrania gminy.

Art. 38
1. Komitet gminy składa się z co najmniej trzech, a nie więcej jak siedmiuwiernych, będącymi członkami gminy wyznaniowej oraz Przełożonego gminy.
2. Liczba członków Komitetu gminy określa w uchwale Zebranie gminy na okres kadencji Komitetu gminy.
3. Członków Komitetu gminy powołuje zwyczajne Zebranie gminy na trzyletnią kadencję.
4. Mandat członków Komitetu gminy wygasa z chwilą wyboru nowych członków zgodnie ze statutem Związku wyznaniowego.
5. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów na Zebraniu gminy.

Art. 39
1. Członkowie Komitetu gminy mogą być odwołani przed upływem kadencji na podstawie uchwały Zebrania gminy podjętej większością 2/3 głosów obecnych i głosujących, jeżeli działają na szkodę gminy wyznaniowej lub Związku wyznaniowego albo dopuścili się rażącego naruszenia statutu.
2. Członkowie Komitetu gminy pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków Komitetu gminy.

Art. 40
1. Komitet gminy zbiera się na posiedzenia w siedzibie gminy nie rzadziej niż w każdą drugą sobotę miesiąca.
2. Posiedzenia Komitetu gminy zwołuje Przełożony gminy, chyba że statut stanowi inaczej.
3. Jeżeli Przełożony gminy nie zwoła posiedzenia Komitetu gminy w terminie określonym w statucie, albo jeżeli na stanowisku Przełożonego gminy jest wakat, obowiązek ten przechodzi kolejno na najstarszego członka Komitetu gminy.
4. Posiedzeniu Komitetu gminy przewodniczy osoba uprawniona do jego zwołania.
5. Jeżeli przedmiotem obrad jest powołanie lub odwołanie Przełożonego gminy obradom przewodniczy najstarszy obecny członek Komitetu gminy.

Art. 41
Do kompetencji Komitetu gminy należy:
1) występowanie z wnioskiem o powołanie lub odwołanie Przełożonego gminy;
2) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Przełożonego gminy;
3) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez gminę wyznaniową mieniem i zaciągniecie zobowiązania majątkowego;
4) występowanie do Zebrania gminy z wnioskiem w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Przełożonego gminy;
5)wykonywanie innych funkcji przewidzianych w statucie.

Art. 42
1. Decyzje Komitetu gminy zapadają w formie uchwał podjętych większością głosów obecnych i głosujących członków Komitetu gminy, chyba że statut stanowi inaczej.
2. W razie równości głosów przeważa głos osoby która przewodniczy obradom Komitetu gminy.
3. Każdy członek Komitetu gminy ma prawo zgłaszania wniosków i zapytań.

Art. 43

1. Przełożonego gminy powołuje Zebranie gminy na wniosek Komitetu gminy spośród członków Związku wyznaniowego na pięcioletnią kadencję.
2. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów Zebrania gminy.
3. Przełożony gminy pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Przełożonego gminy.

Art. 44
Do kompetencji Przełożonego gminy należy:
1) reprezentowanie gminy wyznaniowej na zewnątrz;
2) na zasadach określonych w statucie prowadzenie wszystkich spraw należących do gminy wyznaniowej i zarządzanie jej majątkiem;
3) zwoływanie i przewodniczenie Zebraniu gminy oraz Komitetowi gminy;
4) przyjmowanie nowych członków gminy wyznaniowej;
5) organizowanie i prowadzenie kultu oraz obrzędów w gminie wyznaniowej;
6) głoszenie na forum gminy wyznaniowej doktryny Związku wyznaniowego ijego zasad moralnych;
7) organizowanie i kierowanie działalnością charytatywną oraz imprezami o celach edukacyjnych, moralnych i kulturalnych na terenie gminy wyznaniowej;
8) wykonywanie innych funkcji przewidzianych w statucie Związku wyznaniowego.

Art. 45
Przełożony gminy traci urząd przed upływem kadencji, jeżeli:
1) zmarł;
2) zrzekł się urzędu;
3) objął urząd Naczelnego Pierwszego;
4) został odwołany na mocy uchwały Zebrania gminy na wniosek Komitetu gminy po trzykrotnym, bezskutecznym napomnieniu, nie wcześniej jednak niż rok po wyborze na urząd Przełożonego gminy.

Art. 46
Przełożony gminy może zostać odwołany na wniosek Komitetu gminy po trzykrotnym bezskutecznym upomnieniu, jeżeli:
1) działa na szkodę gminy wyznaniowej lub Ludu Tubylczego;
2) przeczy doktrynie Związku wyznaniowego;
3) rażąco narusza zasady moralne;
4) rażąco narusza przepisy statutu Ludu Tubylczego.

ROZDZIAŁ VI
FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO
Art. 47
1. Źródłem majątku Ludu Tubylczego są:
1) ofiary pieniężne i w naturze;
2) darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne;
3) d z imprez i zbiórek publicznych;
4) subwencje i dotacje od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych;
5) Ofiary z działalności.
6) inne źródła, zgodne z przepisami prawa.
2. Lud Tubylczy reprezentuje na zewnątrz Naczelny Pierwszy.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku wyznaniowego Ludu Tubylczego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Pierwszych.

Art. 48
1. Źródłem Ofiar gmin wyznaniowych Związku wyznaniowego Ludu Tubylczego są:
1) ofiary pieniężne i w naturze;
2) darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne;
3) dochody z imprez i zbiórek publicznych;
4) subwencje i dotacje od krajowych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych;
5) datki z działalności gospodarczej.
2. Do reprezentowania gminy wyznaniowej na zewnątrz uprawniony jest Przełożony gminy.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu gminy wyznaniowej, z zastrzeżeniem art. 41 pkt 3 niniejszego statutu, upoważnieni są:
1) do kwoty 100 tys. złotych (słownie: sto tysięcy złotych) -Przełożony gminy wspólnie z Naczelnym Pierwszym lub Przełożony gminy z jednym z członków Rady Pierwszych;
2) powyżej kwoty 100 tys. złotych (słownie: sto tysięcy złotych) –Przełożony gminy wspólnie z trzema członkami Rady Pierwszych.
4. Po sporządzeniu kwartalnego sprawozdania finansowego 10 % wartości uzyskanego przez gminę dochodu, w terminie 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, musi być przekazane do dyspozycji Związku Wyznaniowego Ludu Tubylczego.
5. Kwartalne sprawozdania finansowe zatwierdza Przełożony gminy wspólnie z Naczelnym Pierwszym w terminie 7 dni po zakończeniu danego kwartału tj. 7 dni licząc od 31.03 –I Kwartał, 30.06.-II Kwartał, 30.09-III Kwartał, 31.12.-IV Kwartał.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 49
1. Zmiany statutu Ludu Tubylczego dokonuje Zebranie Ogólne większością dwóch trzecich głosów obecnych i głosujących.
2. Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany statutu przysługuje grupie co najmniej jednej czwartej członków Zebrania Ogólnego oraz Radzie Pierwszych.

Art. 50
1. Rozwiązanie Ludu Tubylczego następuje na podstawie uchwały Zebrania Ogólnego podjętej większością czterech piątych głosów obecnych i głosujących.
2. Likwidatorem Związku wyznaniowego jest Naczelny Pierwszy, chyba że uchwała Zebrania Ogólnego stanowi inaczej.
3. Po rozwiązaniu Związku wyznaniowego jego majątek przechodzi na cele naukowo badawcze związane z kultem Wedy.

Na dowód uchwalenia:
Rada Naczelnych
Ludu Tubylczego Jarzyna

Międzynarodowa taryfa odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby.

1. Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się, w zależności od indywidualnego przypadku: 500 € ryczałt, 1.000 € ryczałt

2. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku: 3.000 € ryczałt, 10. 000 € ryczałt

3. Brak osobistego prawnie  uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek: 1.000 € ryczałt, 2000 € ryczałt

4. Zlekceważenie przez osobę publiczną obowiązku okazania dowodu tożsamości: 500 € ryczałt, 1.000 € ryczałt

5. Zlekceważenie urzędowego  obowiązku udostępnienia informacji publicznej : 1.000  € ryczałt,  2.000 € ryczałt

6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp.: 500 € ryczałt, + 10-krotnie ,  1.000 € ryczałt, + 10-krotnie.

7. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe: 500 € ryczałt, 1.000 € ryczałt

8. Upowszechnienie  dokumentów do publicznej wiadomości, które zostały oznaczone jako  „prywatne”, „ściśle poufne” lub „nie do publicznej wiadomości.” :                                    500 € ryczałt, 1.000 € ryczałt

9. Przekazanie lub zignorowanie pisemnej woli, oświadczenia woli pacjenta : 50.000 € ryczałt,  500.000 € ryczałt

10. Przymuszanie na służbie: 5.000 € ryczałt, 10.000 € ryczałt

11. Bezprawne odrzucenie (także odmowa przyjęcia ) papierów wartościowych  lub oświadczeń pod przysięgą, które zostały przedstawione przez wystawcę: 100.000 € ryczałt, 1.500,000 € ryczałt

12. Wstrzymanie, odrzucenie  papierów wartościowych celem uniemożliwienia wyrównania  stanu konta: 100.000 € ryczałt, 1.500.000 € ryczałt

13. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu – każdy przypadek : 50.000 € ryczałt,  200.000 € ryczałt

14. Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych : 100.000 € ryczałt,  2.000.0000 € ryczałt

15. Złamanie  umowy przez władze publiczne i / lub osoby publiczne : 100.000 € ryczałt,  2.000.0000 € minimum

16. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt

17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt

18. Prześladowania polityczne, każdy przypadek: 100.000 € ryczałt, 500.0000 € ryczałt

19. Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej): 100.000 € ryczałt, 400.000 € ryczałt

20. Publiczne wykorzystywanie w pracy  zawodowej  nazistowskich źródeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie: 75.000 € ryczałt, € 500.000 ryczałt

21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów  prawnych: 250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

22. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu:  250.000 € ryczałt, 3.000.000 € ryczałt

23. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców: 250.000 € ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

25.Wykonanie działań medycznych i / lub psychicznych  (np ekspertyz) wbrew woli osoby osoby : € 150,000 minimum. 10.000.000 €, co najmniej.

24. Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania jednoznacznego statusu”urzędnika państwowego” :                            100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

26. Zabranie, konfiskata dokumentów tożsamości wbrew woli osoby  (np. paszportu, prawa jazdy, itd.) : 50.000 € minimalna. 200.000 € minimalna

27. Odrzucenie  prawomocnego  przedstawiciela : € 100.000 ryczałt,€ 500.000 ryczałt

28. Odrzucenie  jako prawomocnego przedstawiciela osoby trzeciej : € 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

29. Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

30. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego : € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

31. Wtargnięcie do używanego samolotu bez jej wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika: € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

32. Wtargnięcie na statek, łódź lub inny pojazd wodny bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika : € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

33. Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem : € 100.000 ryczałt,  przypadku, € 500.000 ryczałt,

34. Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody : € 100.000 ryczałt,  500,000 € ryczałt.

35. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody: €100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt  

36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie  kajdanek  itp,  następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań) : 75.000 € każdy przypadek,  500.000 € każdy każdy przypadek

37. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt

38. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie,  pozbawienie wolności : 5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę

39. Przeniesienie powiernictwa na  inną osobę o takim samym nazwisku lub podjęcie próby tego, bez wyraźnego nazywania tego procesu jako takiego : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt

40. Bezpodstawne i wbrew woli osoby, przejęcie opieki, ubezwłasnowolnienie : € 250.000 ryczałt, 10.000.000 € ryczałt

41. Pozbawienie prawa opieki nad własnym dzieckiem lub adoptowanym – każde dziecko : 1.000.000 € ryczałt, 10.000.000 € ryczałt

42. Odebranie dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych : € 5.000.000 ryczałt, € 20.000.000 ryczałt

43.Rejestracja długów nieruchomości w hipotece : € 50.000 ryczałt, + rejestracja, € 200.000 ryczałt + rejestracja

44. Zgłoszenie  własności ruchomości do licytacji : € 100.000 ryczałt + aukcja  € 400.000 ryczałt + aukcja

45. Przeprowadzenie licytacji  własności / ruchomości: € 500.000 ryczałt + aukcja,  1.000.000 € ryczałt + suma

46 Nielegalne, bez rządowej i suwerennej legitymacji wystawienie tytułu licytacji : € 100.000 ryczałt + wysokość za tytuł   € 500.000 ryczałt + wysokość za tytuł

47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

48. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat prawa międzynarodowego (ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku!) : € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

49. Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku : Wartość własności lub mienia+ 25%, Wartość własności lub mienia+ 25%

50. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika : € 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

51. Bezprawne wnioski o ukaranie / represje  prawa : € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt

52. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, dzieci i wnuków) : € 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

53. Zajęcie bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości : € 50.000 ryczałt,  € 400.000 ryczałt

54. Wyłudzanie pieniędzy, towarów , nieruchomości  przez komornika bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego: € 100.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

55. Sprzeczna z prawem międzynarodowym, IP66,odmowa lub zaniżenie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, z gwarancjami państwowymi : € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt

56. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie przymusowego zajęcia przez komornika nie posiadającego legitymacji państwowej, gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń lub innych dochodów : € 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

57. Posłużenie się sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych: € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt

58. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod groźbą nakazu aresztowania : € 200.000 ryczałt,  € 800.000 ryczałt

59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii : € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt

60. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych : każdy przypadek: € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa : € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

62. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia,  bez posiadania legitymacji suwerennego państwa : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

63. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym lecz sądem fałszywym : € 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt